От секция „Сигурност“ можете да редактирате своите данни за достъп.
За да смените паролата си, е необходимо да извършите следните стъпки:
– В полето „Текуща парола:“ въведете текущата си парола;
– В полетата „Нова парола:“ и „Повтори парола:“ въведете паролата, с която желаете да подмените досегашната. Натиснете бутон „Запиши“.

С това паролата Ви е сменена успешно.

Забележка:
Паролата Ви може да съдържа както малки и големи букви на латиница, така и числа. Възможните символи са долно тире ( _ ), тире (-), и точка (.) Не можете да въвеждате букви на кирилица и всички останали символи.
Обърнете внимание на това, че паролата е чувствителна към големи и малки букви и запомнете какви точно букви въвеждате.