За да използвате Вашата поща с POP3 клиент, използвайте следните настройки:

Incoming Server (Входящ сървър POP3): appspop3.abv.bg – port: 995 TLS/SSL
Outgoing Server (Изходящ сървър SMTP): appssmtp.abv.bg – port: 465 TLS/SSL

И двата сървъра се нуждаят от отделно въвеждане на потребителското име в пълен формат от типа user@mycompany.com и парола.